ÜHESKOOS ARENDAME ENESEUSKU!

04.05.2022

Juba kolmandat õppeaastat rakendatakse Midrimaal laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengu toetamise programmi Sa suudad seda!, mille kaudu õpetatakse lastele, kuidas luua ja hoida sõprussuhteid, luua ja hoida korda enese ümber, saavutada enesekindlust, säilitada positiivset ellusuhtumist, omandada enesekindlust ja kujundada püsivust. Programmi kandvaks ideeks on uskumus, et väga paljude asjadega meie igapäevaelus on võimalik toime tulla ja hakkama saada, kui me usume, et seda suudame!

Kui last igapäevaselt ümbritsevad täiskasvanud usuvad, et laps suudab eakohaste tegevustega hakkama saada ning toetavad last tema igapäevategemistes, siis ongi loodud alus eneseusu kujunemisse! 

Esimesed aastat tööd programmiga on õpetajate hinnangul oluliselt muutnud meie töötajate sõnakasutust, rohkem on hakatud pöörama tähelepanu laste sotsiaal-emotsionaalsetele oskustele, pühendatud aega ja energiat nende kujundamisse ning süsteemselt ka laste selles valdkonnas toimuvat arengut kaardistatud. Ka kolleegi on tore innustada sõnadega – Sa suudad seda, meie usume Sinusse!

Koos Sa suudad seda! (SSS) programmi rakendamisega loodi Midrimaala ka töögrupp, mille liikmete südameasjaks on saanud metoodika rakendumisele kaasaaitamine ning ühistegevuste korraldamine programmi väärtuste – sõbralikkus, korralikkus, püsivus, optimism ja enesekindlus – kujundamiseks meie lasteaias.

Teisipäeval. 25.jaanuaril 2022 tegi SSS töögrupp lastele väikese etteaste, milles käsitleti Sa suudad seda! programmi väärtusi metsaloomade omavaheliste suhete kaudu. Lapsed kogunesid Tõrukeste rühma akna alla, kus tegevus toimus.  Etendus võeti laste poolt hästi vastu! Ei lugenud ka see, et kogu tegevus toimus õues ja vaatajad olid ümber näitlejate püstijalu.

Lühike lastenäidend andis kõigile pealtvaatajatele mõtteainet just selles osas, kuidas sooviksime, et teised meiega käituksid …

Igapäevaelus on väga oluline see, et me suhtuksime oma kaaslastesse viisil, mida ootame nendelt enda suhtes!

 

You Might Also Like