LASTEAIAST

Saue lasteaed Midrimaa on Saue linnas asuv Saue valla munitsipaallasteaed, mis asub selleks 1986. aastal ehitatud 12-rühmalises majas. 2005. aastal sai hoone 4 rühmaga juurdeehituse. 30.septembril 2013 lisandus 16 rühmale kaks uut moodulrühma, mille tulemusena oli lasteaias kolme aasta jooksul kokku 18 rühma. Saue lasteaed Midrimaa asub 1986.aastal ehitatud majas, mis sai juurdeehituse 2005.aastal. 2013.aasta sügisel liideti lasteaiaga kaks moodulrühma, mille tulemusena oli lasteaias kolme aasta jooksul kokku 18 rühma. Alates 2014 õppeaastast töötab lasteaias sobitusrühm. Lasteaia ainuke sõimerühm sai uued ruumid 2017.aasta suvel, kui valmis B-tiiva katusealuste kinniehitamise tulemusena asutuse 17. rühm. Lasteaias käib ligi 340 last ja töötab ligi 7o inimest.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub Saue lasteaias eesti keeles. Midrimaa õppettegevuse aluseks on riikliku õppekava põhjal koostatud Saue lasteaed Midrimaa õppekava. Lasteaia edasised arengusuunad on planeeritud arengukavas. Saue lasteaia tööd aitab korraldada lapsevanematest koosnev aktiivne ja toetav hoolekogu.
Lasteaias läbiviidavad õppetegevused lähtuvad üldõppe põhimõtetest. Ettevõtmised on mängulised ja lapse individuaalsest arengust lähtuvad. Saue lasteaias on lastel turvaline ja lõbus ning vanemad usaldavad lasteaia töötajaid. Koostöö peredega on pidev ja aktiivne.
Lasteaial on ühistel väärtustel põhinev kodukord ja õuereeglid. Lasteaias valitseb soe, turvaline ja kodune õhkkond. Lasteaia töötajad teevad koostööd erinevate Saue linna allasutustega. Nii on tagatud ka laste rahulik ja turvaline üleminek lasteaiast kooli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meie lasteaia eripära

Saue lasteaed Midrimaa on üks Eesti suurimaid ühes hoones paiknevaid lasteaedu. Suur ja kaasaegne lasteaed pakub laste iseseisvaks kujunemisel häid võimalusi.
Lasteaias on kasutusel Sirje Toompere Midrimaa laul, mille õpivad selgeks kõik lapsed ja töötajad. Seda lauldakse ühiselt kõikidel tähtpäevadel. Lasteaias on eraldi võimlemissaal ja saal muusikategevuste ning erinevate ettevõtmiste jaoks. Midrimaa laste igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi täiendavad pealelõunasel ajal erinevad huvialaringid: poistekoor, lauluring, inglise keele ring, showtants, saviring, teadusring Kolm Põrsakest ja spordiringid: jalgpall, Judo, Taekwondo. Huviringides osalemine on populaarne laste seas ja väga hinnatud vanemate poolt.

Erilist tähelepanu pööratakse lasteaias tervisedendustööle. Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga alates 2010.aastast. Kiusamisest Vaba lasteaia programmiga liituti  2013.aastal ja selle metoodika järgi töötab lasteaias täna 5 rühma. Lisaks rühmaõpetajatele viib vastavalt terviseõpetuse ainekavale rühmades terviseteemalisi õppetegevusi ja mänge läbi tervishoiutöötaja. Lasteaia menüü on tasakaalustatud. Alates 2015.aasta 1.jaanuarist toitlustab meie lapsi ja personali P.Dussmann Eesti OÜ.

Lasteaeda ümbritseb suur õueala, mida järjepidevalt vastavalt eelarveliste vahendite võimalustele hooldatakse ja kaasajastatakse. Saue Linnavarahaldus. Suur ja hästikomplekteeritud õueala võimaldab läbi viia mitmekülgseid sportlikke tegevusi. Kõik lapsed osalevad liikumistegevustes vähemalt kaks korda nädalas ning üks nendest tegevustest toimub õues. Meie lasteaial on ka väga korralik suusavarustus, millega koolieelikud sobivate ilmade korral saavad teha tutvust suusatamise esmaste oskustega.

Traditsioonilised sportlikud ettevõtmised lasteaias on
sügisene spordinädal kõikidele vanuserühmadele: maastikumängud, orienteerumine, jooksuvõitlused;
kevadine ja sügisene ujumine Saue basseinis, milles osalevad 5-7-aastased lapsed;
talispordinädal kõikidele vanuserühmadele;
kevadine spordinädal, millele lisandub klassikaliste spordialade tutvustamine ja lasteaia kergejõustiku meistrivõistlused;
osalemine üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval Audentese Spordikoolis, kus meie lasteaia võistkond on kolmel korral saavutanud I koha!
Hinnatud ja oodatud traditsiooniks on kujunenud Lastekaitsepäevale pühendatud heategevuslik kevadpidu, mis ühel aastal toimub laulu- ja tantsupeona, teisel spordipeona. Heategevusliku kevadpeo lõpetab suur koogilaat, mille tuludest on lasteaia õuele ostetud kiik, lastele aiamööblit, muretsetud suusad ja toetatud jalgrattatee rajamist, uuendatud rahvarõivaid. Raha kasutamise üle otsustab personal koostöös hoolekoguga.

Väga populaarseks on lasteaias saanud erinevate lastenäidendite esitamine. Etendustega astuvad üles kõik vanemate rühmade lapsed. Koostöös laste, lasteavanemate ja lasteaiatöötajatega valmistatakse dekoratsioonid ja esinemiskostüümid. Näidendeid esitatakse vanematele ja teistele lasteaialastele. Igal aastal lavastavad õpetajad kevadpühadeks lastele uue näidendi. Lavastustega on laste ette astunud ka lasteavanemad.

Saue lasteaed asub Saue linna servas. Mänguväljaku äärest algab Saue mõisa park põlispuude ja tiigiga. See annab lastele head võimalused viibida looduses. Kasutatakse erinevaid õuesõppe võimalusi. Looduse ja keskkonnaga seotud teemad mängitakse ja arutletakse lastega läbi õues. Õues õppimisel näeb ja kogeb laps kõike ehedana enda ümber ja õpib austama Elu.

Olulise koha lasteaias on omandanud robootika võimaluste kasutamine õppetegevuses. Kasutusel on Lego WeDo1, Lego Education harivad klotsid ja Bee-Bot robotmesilased.

Alates 2016.aasta septembrist on lasteaias kasutusel veebipõhine dokumendihalduskeskkond eLasteaed.ee , 2018.aasta 1. septembrist eliis.ee

Saue lasteaia lõpetanud lapsed on avatud, rõõmsad ja aktiivsed ning soovivad kooli minna.

Mida laps näeb- seda ta mäletab
Mida laps kogeb- seda ta mõistab
Mida laps kuuleb- selle ta unustab

/Confucius/