INNOVE

Käesoleva aasta 21.märtsil avas Innove Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine raames taotlusvooru Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.

Valdkonnaks, millesse projekt panustab, on õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus.

Taotlusvooru esitatud ja tänaseks rahastuse saanud Saue lasteaed Midrimaa arendusprojekti eesmärkideks on:

1.Professionaalne organisatsioonikultuuri hindamine, ühiste väärtuste kaardistamine ja õpetajakoolituse korraldamine.

2.Õpetajate ühistel väärtustel baseeruvaks professionaalseks arenguks tingimuste loomine.

3.Õpetajatevahelise koostöö edendamine ning väärtuskasvatuse metoodikast lähtuva õpikorralduse rakendamine.

Projekti läbimise tulemusena:

1.Personal mõistab üheselt koostöö aluseks valitud väärtusi (kaardistatud väärtused) ja rakendab oma töös väärtuskasvatuse põhimõtteid (süsteemne väärtuskasvatuslik tegevus õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel).

2.Koostatakse lasteaia väärtuste raamat, kus kirjeldatakse ühised väärtused tegevustena ja võimalusel tuuakse välja ka väärtusi kujundavad narratiivid.

3.Lasteaia juhtkond saab tervikliku ülevaate olukorrast organisatsioonis ning juhised organisatsioonikultuuri tulemuslikuks kujundamiseks ja arendamiseks.

4.Õpetajate poolt koostatud õppe- ja kasvatustegevuste plaanides, tegevuskavades ning tegevuste analüüsis lähtutakse ühistest väärtustest. Personal analüüsib õppeaasta lõpus oma tegevust õpetajana õppeaasta prioriteetidest tulenevalt ning oskab määratleda enda, kui üksikisiku, rolli organisatsioonikultuuri kujundajana.