TUGITEENUSED

Meie lasteaias töötab logopeed, tugiõpetaja ja 2 eripedagoogi.

Lastele pakutavate tugiteenuste üldisemateks eesmärkideks on

  • hääldusraskuste väljaselgitamine ning korrigeerimine

  • kõnearendus

  • lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamine

  • kommunikatsioonivõime arendamine

  • nõustamine

Logopeedilist või eripedagoogilist abi vajava lapse arendamine toimub vajadusel individuaal- ja/või alarühmatundides.

Suuremat tähelepanu pööratakse lasteaias ka rühmaõpetajate teadmiste-oskuste täiendamisele, et lastele pakutavate tugiteenuste oodatav tulemus saaks võimalikult hästi kinnistatud.

Logopeedi ja eripedagoogi lähimaks koostööpartneriks on kindlasti lapsevanem. Kõneravi tulemuslikkuse huvides on lapsel vaja regulaarselt harjutada ka kodus ning selles osas vajab ta lapsevanema tuge. Lasteaia erispetsialistidel on väga suur ootus koostööle lapsevanematega. Tänu ühistele pingutustele on võimalik saavutada kiiremaid arenguid lapse eakohase arengu toetamisel.

Täiendavate tugiteenuste võimaldamiseks teeme tihedat koostööd Saue linna lastekaitse peaspetsialisti ja sotsiaalosakonnaga.

Laste arengu toetamisel on olnud meie väga heaks partneriks Innove Rajaleidja keskus.